لیست قیمت نرم افزارهای شرکتی (تولیدی، صنعتی، خدماتی) شرکت ورا سیستم

لازم بتوضیح است در صورت درخواست خرید نرم افزارهای حقوق و دستمزد ، اموال و دارائیهای ثابت و درخواست بیش از سه نسخه قیمت بسته ها تغییر خواهد یافت

کد تعداد کاربر شبکه زیر سیستم ها و قابلیت ها
201 تک کاربره دارد انبار (تعریف گروه کالا، تعریف واحد کالا، تعریف کالا و خدمات، تعریف موجودی ابتدای دوره، رسید، برگشت رسید، حواله ، برگشت حواله، گزارش موجودی انبار، گزارش گردش کالا، تغییر قیمت) خرید و فروش (سفارش خرید، خرید، برگشت خرید، فروش ، برگشت فروش، پیش فاکتور، گزارشات سه ماهه خرید ، گزارشات سه ماهه فروش، فروش اقساطی ، گزارشات جامع و آمار ها) خزانه داری (دریافت پرداخت، تعریف صندوق، تعریف بانک، چک و عملیات مربوطه، گزارشات ) حسابداری (ثبت سندحسابداری،مرور حسابها، تراز 4،6،8 ستونی ، دفاتر کل، معین ، روزنامه ، مشاغل ، خلاصه درآمد و هزینه، مرتب سازی اسناد ) مدیریت ارتباط با مشتریان (پنل اس.ام.اس، ارسال اطلاعات بین بانکها و TTMS، مدیریت ایمیلها ، قرار ملاقاتها ، فعالیت های کارمندان، دستور کار روزانه )محاسبات و کلیه گزارشات ارزش افزوده و سازمان امور مالیاتی – پشتیبانی از بارکدخوان – سریال کالا - نمایش تماس گیرنده CallerID- قابلیت گروه بندی و تعریف اشخاص و مراکز- تعریف سرفصل حسابها
202 چند کاربره دارد انبار ( تعریف گروه کالا ، تعریف واحد کالا ، تعریف کالا و خدمات ، تعریف موجودی ابتدای دوره، رسید، برگشت رسید ، حواله ، برگشت حواله، گزارش موجودی انبار، گزارش گردش کالا، تغییر قیمت، گزارشات کامل انبار) خرید و فروش (سفارش خرید، خرید، برگشت خرید، فروش ، برگشت فروش، پیش فاکتور، گزارشات سه ماهه خرید ، گزارشات سه ماهه فروش، فروش اقساطی ، گزارشات جامع و آمار ها) خزانه داری (دریافت و پرداخت، تعریف صندوق، تعریف بانک ، چک و عملیات مربوطه، گزارشات کامل ) حسابداری (ثبت سندحسابداری ، مرور حسابها ، تراز 4،6،8 ستونی ، دفاتر کل، معین ، روزنامه ، ،صورتهای مالی ، بستن حسابها ، افتتاحیه ، اختتامیه ، خلاصه درآمد و هزینه، مرتب سازی اسناد ) مدیریت ارتباط با مشتریان (پنل اس.ام.اس، ارسال اطلاعات بین بانکها و TTMS، مدیریت ایمیلها ، قرار ملاقاتها ، فعالیت های کارمندان، دستور کار روزانه )محاسبات و کلیه گزارشات ارزش افزوده و سازمان امور مالیاتی – پشتیبانی از بارکدخوان – سریال کالا - نمایش تماس گیرنده CallerID - قابلیت گروه بندی و تعریف اشخاص و مراکز- تعریف سرفصل حسابها – تعریف کاربر – تعریف سال مالی جدید
203 چند کاربره دارد انبار ( تعریف گروه کالا ، تعریف واحد کالا ، تعریف کالا و خدمات ، تعریف موجودی ابتدای دوره، رسید، برگشت رسید ، حواله ، برگشت حواله، گزارش موجودی انبار، گزارش گردش کالا، تغییر قیمت، گزارشات کامل انبار) خرید و فروش (سفارش خرید، خرید، برگشت خرید، فروش ، برگشت فروش، پیش فاکتور، گزارشات سه ماهه خرید ، گزارشات سه ماهه فروش، فروش اقساطی ، گزارشات جامع و آمار ها) خزانه داری (دریافت و پرداخت، تعریف صندوق، تعریف بانک ، چک و عملیات مربوطه، گزارشات کامل ) حسابداری (ثبت سندحسابداری ، مرور حسابها ، تراز 4،6،8 ستونی ، دفاتر کل، معین ، روزنامه ، ،صورتهای مالی ، بستن حسابها ، افتتاحیه ، اختتامیه ، خلاصه درآمد و هزینه، مرتب سازی اسناد ) مدیریت ارتباط با مشتریان (پنل اس.ام.اس، ارسال اطلاعات بین بانکها و TTMS، مدیریت ایمیلها ، قرار ملاقاتها ، فعالیت های کارمندان، دستور کار روزانه )محاسبات و کلیه گزارشات ارزش افزوده و سازمان امور مالیاتی – پشتیبانی از بارکدخوان – سریال کالا - نمایش تماس گیرنده CallerID - قابلیت گروه بندی و تعریف اشخاص و مراکز- تعریف سرفصل حسابها – تعریف کاربر – تعریف سال مالی جدید- حقوق و دستمز (تعریف جداول حقوق و مالیات، مساعدات، محاسبه اتوماتیک حقوق و دستمزد ، صدور سند مکانیزه ، چاپ و اس.ام.اس فیش حقوق و گزارشات مربوطه) اموال و دارائیهای ثابت ( تعریف اموال ، سرجمعداری، محاسبه استهلاک ، صدور سند مکانیزه ، و گزارشات مربوطه)
204 چند کاربره دارد انبار ( تعریف گروه کالا ، تعریف واحد کالا ، تعریف کالا و خدمات ، تعریف موجودی ابتدای دوره، رسید، برگشت رسید ، حواله ، برگشت حواله، گزارش موجودی انبار، گزارش گردش کالا، تغییر قیمت، گزارشات کامل انبار) خرید و فروش (سفارش خرید، خرید، برگشت خرید، فروش ، برگشت فروش، پیش فاکتور، گزارشات سه ماهه خرید ، گزارشات سه ماهه فروش، فروش اقساطی ، گزارشات جامع و آمار ها) خزانه داری (دریافت و پرداخت، تعریف صندوق، تعریف بانک ، چک و عملیات مربوطه، گزارشات کامل ) حسابداری (ثبت سندحسابداری ، مرور حسابها ، تراز 4،6،8 ستونی ، دفاتر کل، معین ، روزنامه ، ،صورتهای مالی ، بستن حسابها ، افتتاحیه ، اختتامیه ، خلاصه درآمد و هزینه، مرتب سازی اسناد ) مدیریت ارتباط با مشتریان (پنل اس.ام.اس، ارسال اطلاعات بین بانکها و TTMS، مدیریت ایمیلها ، قرار ملاقاتها ، فعالیت های کارمندان، دستور کار روزانه )محاسبات و کلیه گزارشات ارزش افزوده و سازمان امور مالیاتی – پشتیبانی از بارکدخوان – سریال کالا - نمایش تماس گیرنده CallerID - قابلیت گروه بندی و تعریف اشخاص و مراکز- تعریف سرفصل حسابها – تعریف کاربر – تعریف سال مالی جدید- حقوق و دستمز (تعریف جداول حقوق و مالیات، مساعدات، محاسبه اتوماتیک حقوق و دستمزد ، صدور سند مکانیزه ، چاپ و اس.ام.اس فیش حقوق و گزارشات مربوطه) اموال و دارائیهای ثابت ( تعریف اموال ، سرجمعداری، محاسبه استهلاک ، صدور سند مکانیزه ، و گزارشات مربوطه) مدیریت کاربران ، انتقال اطلاعات از بانک به بانک (نسخه طلایی)