درخواست خرید نرم افزار
در نرم افزار های چند کاربره باید برای هر کاربر نسخه جداگانه خریداری شود.
پشتیبانی سال اول رایگان در محل فروشنده از سال دوم 25% قیمت روز نرم افزار و یا به صورت موردی محاسبه می شود.
هزینه پست به قیمت نرم افزار افزوده می شود.
کد محصول :
زمینه فعالیت :
نام درخواست کننده :
شماره تماس :
آدرس Email :  
شماره همراه :
آدرس :