سیستمهای اطلاعات مدیریتی ( MIS )
سیستمهای اطلاعات مدیریتی ( MIS ) سیستمهای اطلاعاتی عموما مكانیزه ای هستند كه در داخل سازمانها به كار می روند و شامل تمام كانالهای اطلاعاتی و ارتباطات آن سازمان میشوند. یك سیستم اطلاعاتی شامل تمام المانهایی است كه در جمع آوری داده ها و تغییر و انتشار اطلاعات نقش دارند و معمولا در بر گیرنده سخت افزار، نرم افزار، افراد، كانالهای ارتباطات و خود داده ها و اطلاعات است. عملیات این سیستم شامل جمع آوری داده ها، پردازش داده ها و تبدیل دادههای خام به اطلاعات ارزشمند، ذخیره و بازیابی داده ها و اطلاعات و تولید خروجی هایی نظیر گزارشات مدیریتی میباشد. فیلدهای مورد توجه در سیستم اطلاعات مدیریتی شامل مدیریت كسب و كار، مباحث تجاری و مهندسی نرم افزار است و نقش عمده این سیستمها در سازمان را میتوان در پشتیبانی روند و عملیات كسب و كار، پشتیبانی اتخاذ تصمیمات مدیریتی و پشتیبانی اتخاذاستراتژیهای رقابتی خلاصه كرد. در واقع یك سیستم اطلاعات مدیریتی (MIS) بر خلاف Transaction ProcessingSystems ها (TPS)به ارائه اطلاعات خام و سطح پایین نمی پردازد و اطلاعاتی را ارائه می كند كه در اخذ تصمیمات مدیریتی حایز اهمیت باشند. این امر در مواجهه با حجم انبوه اطلاعات اهمیت خود را نشان میدهد و با پردازشهای مفیدی كه انجام میدهد به مدیران در انجام وظایف خود یاری میرساند.
كنترل وبازسازی اطلاعات را از دنیای محیطی وعملیات بازرگانی داخل سازمان بعهده دارد، بطریقی كه باسازماندهی وانتخاب داده ها اطلاعات لازم را جهت اتخاذ تصمیم، برنامه ریزی وكنترل برای مدیران آماده سازد سیستم اطلاعاتی مدیریت نامیده می شود. مدیران همواره بدنبال اطلاعات هستند واتخاذ تصمیمات آنان براساس داده های مرتبط وبا موضوع تصمیم است.