خدمات فنی و مهندسی
 • حوزه ارزيابي عملكرد سازمان
  • مدل تعالي سازماني EFQM
  • نظام جامع ارزيابي عملکرد
  • عارضه يابي سازماني
  • سيستم داشبورد مديريت
  • مكانيزم نظرسنجي از ذینفعان
 • حوزه برنامه ريزي استراتژيك
  • طراحي فرايند مديريت استراتژيك
  • پياده سازي مدل BSC
 • سيستم مديريت فرايندي
  • شناسايي فرايندهاي سازمان
  • تعريف شاخص براي فرايندها با هدف مشتري مداري
  • اندازه گيري بهره‌وري در سازمان با استفاده از شاخص‌ها
  • مهندسي مجدد فرايندها و مكانيزه كردن آن‌ها
 • سيستمهاي مديريت نوين
  • طراحي نظام مديريت مشاركتي
  • طراحي نظام انگيزشي و رفاهي كاركنان
  • نظام آراستگي سازماني 5S
 • نظام مديريت پروژه
 • سيستم هاي مديريت بهره وري
  • استقرار چرخه بهره وري
  • سيستم اندازه گيري و تحليل بهره وري
  • سازماندهي حركت بهره وري
  • ارزيابي بهره وري هريك از عوامل توليد
 • حوزه آموزش
  • برگزاري دوره هاي آموزشي و سمينارهاي تخصصي متناسب با حوزه هاي فوق